Tobacco Harm Reduction tupakkapolitiiikassa

Tobacco Harm Reduction tupakkapolitiiikassa

29.3.2018

Norjan Kansaneläkelaitoksen selvitys Tobacco Harm Reduction -menetelmästä

Norjan terveysministeriö on teetättänyt Norjan kansanterveyslaitoksella raportin, jossa käsitellään savuttomien nikotiinituotteiden merkitystä tupakoinnista aiheutuvien haittojen vähentämiselle. Tällä pyritään saamaan aikaan keskustelua Tobacco Harm Reduction -menetelmän käyttämisestä tupakkapoliittisessa päätöksenteossa. Tobacco Harm Reduction, eli THR, tarkoittaa toimintamallia, jossa pyritään vähentämään tupakoinnista aiheutuvia haittoja.

THR-mallissa riskialtis tupakointi pyritään korvaamaan vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla, kuten esimerkiksi nikotiinikorvaustuotteilla, sähkösavukkeilla ja lämmitettävillä savukkeilla.

Norjan kansanterveyslaitoksen raportin mukaan tupakoinnista aiheutuvia haittoja voidaan minimoida kilpailuttamalla perinteiset tupakat vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla antamalla niille kilpailuetu verrattuna haitallisempiin tupakkatuotteisiin. Tällöin riskiryhmät, joihin kuuluvat potentiaaliset ja nykyiset tupakoitsijat, voisivat mahdollisesti siirtyä kuluttamaan vähemmän haitallisia vaihtoehtoja. Kuluttajia voitaisiin myös valistaa siitä, minkälaisia eroja haitoissa eri nikotiini- ja tupakkatuotteiden välillä on.

THR-mallissa ongelmallisena pidetään sitä, että vaihtoehtoiset tupakkatuotteet voivat lisätä käyttäjän nikotiinin kulutusta, koska osaa nikotiinituotteista pystyy käyttämään tilanteissa, joissa tupakoiminen ei olisi mahdollista. Vaihtoehtoisten tupakkatuotteiden on myös spekuloitu houkuttelevan tupakoimattomia henkilöitä nikotiinin pariin.

THR-menetelmällä punnitaan riskien ja höytyjen suhdetta. Silloin arvioidaan, kuinka monen henkilön arvioidaan hyötyvän tai saavan haittavaikutuksia vaihtoehtoisista tupakkatuotteista, ja kuinka suuria haitat ovat hyötyihin verrattuna. Tällä hetkellä tutkimuksia, jotka pystyisivät kertomaan varmasti vaihtoehtoisten tupakkatuotteiden hyödyistä ja haitoista, ei ole tarpeeksi. Tätä käytetään varovaisuusperiaattella tehdyn tupakkapolitiikan vahvimpana argumenttina. Varovaisuusperiaatteen tulisi kuitenkin perustua uhkakuvien lisäksi myös potentiaalisten haittojen ja hyötyjen suhteen arvioimiseen. Varovaisuusperiaatteella tehty tupakkapolitiikka voi tarkoituksensa vastaisesti kuitenkin vahvistaa vaarallisimpien tupakkatuotteidein markkina-asemaa estämällä vähemmän haitallisten nikotiini- ja tupakkatuotteiden käytön ja myynnin.

Kuinka vaihtoehtoiset nikotiini- ja tupakkatuotteet voivat vähentää tupakoinnin haittoja?

Nikotiinikorvaustuotteiden onnistumisprosentti tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä, riippuen tutkimuksen asetelmasta, on noin 16 prosenttia. Tutkimukset, jotka mittaavat nikotiinikorvaustuotteilla toteutettuja lopettamisia oikeassa elämässä, eivät ole yhtä positiivisia nikotiinikorvaustuotteiden kannalta.

Kliinisiä tutkimuksia sähkötupakan toimivuudesta tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä on vähän. Sen sijaan pitkittäis- ja poikittaistutkimuksia asiasta löytyy paljon. Sähkösavukkeiden onnistumisprosentti tutkimusasetelmasta riippuen on vähintään yhtä suuri kuin nikotiinikorvaustuotteilla.

Sähkösavukkeita käyttävistä norjalaisista ainoastaan neljä prosenttia ei ollut aikaisemmin käyttänyt tupakkatuotteita, eli sähkösavukkeiden käyttäjät koostuvat suurimmalta osin aikaisemmin tupakoineista. Tämä vastaa hyvin pitkälti myös esimerkiksi Suomen tilannetta. Tutkimukset osoittavat myös, että entuudestaan tupakoimattomien sähkötupakkakokeilut eivät johda säännölliseen käyttöön. Riippuen tutkimuksesta, Iso-Britanniassa 4%-14% savuttomista nuorista ovat kokeilleet sähkötupakkaa. Ainoastaan 0,1%-0,5% näistä nuorista käyttää sähkötupakkaa säännöllisesti. Eli sähkösavukekokeilut eivät savuttomilla nuorillakaan johda säännölliseen käyttöön. Iso-Britanniassa sähkösavukkeet ovat viranomaisten tukemana osa tupakoinnin lopettamista.

Tupakoitsijat, joilla ei ole ollut kiinnostusta tai aikomusta lopettaa tupakanpolttoa, ovat voineet päätyä tupakoinnin lopettamiseen nuuskan ja sähkösavukkeiden avulla. Eli toisin sanoen, tupakoitsijat, jotka ovat etsineet vaihtoehtoa tupakoinnille ilman aikomusta lopettaa, päätyvät lopulta kokeilun seurauksena lopettamaan tupakoinnin.

Artikkelissa Uusi tutkimus sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista kerroimme englantilaistutkimuksesta, joka käsitteli sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista.

Tobacco Harm Reduction ja Savuton Suomi 2030

Norjan kansaneläkelaitoksen raportista huomaa, että Tobacco Harm Reduction -menetelmä tupakkapoliittisissa päätöksissä kasvattaa suosiotaan ja uskottavuuttaan. Sitä käytetäänkin jo Iso-Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa, jotka ovat tupakkapolitiikan edelläkävijöitä. Yhdysvalloissa Food and Drug Administration, eli FDA, sanoi viime vuonna aikovansa edistää tupakan korvaamista vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla.

Keskustelu sähkösavukkeista ja muista vaihtoehtoisista nikotiinituotteista on Suomessa perustunut lähinnä potentiaalisiin uhkakuviin sen sijaan, että pohdittaisiin tutkimuksiin perustuvaa hyötyjen ja haittojen suhdetta. Tämän selittää se, että THR-menetelmä nähdään ristiriitaisena Savuton Suomi 2030 -tavoittelun perspektiivistä. Asian ei kuitenkaan tarvitse olla niin. Norjan terveysministeriön teettämän selvityksen mukaan yhtäaikaisesti pystytään vähentämään tupakoinnista aiheutuvia haittoja samalla, kun tavoitteena on lopettaa tupakoinnin ja nikotiinin käyttö kokonaan.

Lähde