Sähkötupakan makuainekielto johti tupakoinnin lisääntymiseen

Viime vuonna San Franciscossa kiellettiin sähkötupakassa, nikotiininesteissä ja muissa tupakkatuotteissa käytettävät makuaineet. Sähkötupakan makuainekielto on tuottanut toivottua vaikutusta päinvastaisen lopputuloksen kaupungin tupakointitilastoihin.

Terveysviranomaiset ennakoivat sähkötupakan makuainekiellon lisäävän tupakointia

San Franciscossa säädetyn makuainekiellon seurauksena perinteisen tupakoinnin suosio kasvoi kaupungin asukkaiden keskuudessa. Makuainekielto koskee kaikkia tupakkatuotteita, joihin luetaan kuuluvaksi myös sähkötupakka ja nikotiininesteet.

Kuva symbolista, joka edustaa sähkötupakan makuainekieltoa.

Sähkötupakan makuainekielto on johtanut tupakoinnin suosion kasvamiseen.

Ennen voimaantulemistaan paljon vastustusta saanut lakimuutos sai myös paikalliset terveysviranomaiset pohtimaan makuainekiellon vaikutusta tupakointiin. San Franciscon terveysviranomaiset osuivatkin ennakkoarviossaan oikeaan ennakoidessaan makuainekiellon lisäävän ihmisten siirtymistä sähkötupakasta takaisin perinteisen tupakoinnin pariin.

Myös kaupungin pääekonomistin arvion mukaan sähkötupakan makuainekielto johtaisi perinteisen tupakoinnin kasvuun

Terveysviranomaisten kanssa samaan lopputulokseen arviossaan päätyi myös San Franciscon kaupungin pääekonomisti Ted Egan, jonka vastuualueeseen kuuluu arvioida lakimuutosten potentiaalisia taloudellisia vaikutuksia San Franciscon taloudelle. Vuonna 2019 tekemässä arviossaan, pääekonomisti Egan arvioi makuainekieltoa koskevan lakimuutoksen ajavan sähkötupakan käyttäjät takaisin perinteisen tupakoinnin pariin.

Eganin arvio keskittyi lakimuutoksen taloudelliseen vaikutukseen San Franciscon kaupungille. Arviossaan pääekonomisti Egan päätyi siihen lopputulemaan, että lakimuutoksella ei tulisi olemaan merkittävää taloudellista vaikutusta San Franciscon taloudelle. Kaupungin pääekonomistin arvion mukaan ennen sähkötupakkaan ja nikotiininesteisiin käytetyt rahat tultaisiin nimittäin joka tapauksessa käyttämään kaupungin sisällä.

Makuainekiellon takia sähkötupakan ja nikotiininesteiden myynti tulisi laskemaan, mutta niiden tuotteiden sijaan rahoilla ostettaisiin hyvin todennäköisesti muita nikotiinipitoisia tuotteita, kuten perinteistä tupakkaa.

Sähkötupakkarajoitukset lisäävät perinteisen tupakan houkuttelevuutta

Myös vuonna 2019 tehty amerikkalainen nettikysely hypoteettisista sähkötupakkarajoitusten vaikutuksista viittasi rajoitusten johtavan perinteisen tupakan suosion nousuun.

Kaksi vuotta sitten Duke Health suoritti nettikyselyn liittyen tupakkatuotteiden käyttämisen muutoksiin. Sähkötupakkakyselyyn osallistui yhteensä 240 amerikkalaista aikuista, jotka olivat vastaushetkellä iältään 18–29-vuotiaita.

Duke Healthin suorittamassa nettikyselyssä vastaajilta kysyttiin hypoteettisia kysymyksiä muun muassa sähkötupakan makuainekielloista ja nikotiininesteen nikotiinipitoisuuden rajoituksista. 47 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoi, että he tulisivat lisäämään perinteisen tupakan käyttöä, mikäli sähkötupakkaan kohdistuisi makuainekieltoja ja nikotiinipitoisuuden rajoituksia.

Kuva San Franciscon kadusta.

Ekonomisti Ted Eganin mukaan makuainekiellon takia ennen sähkötupakkaan ja nikotiininesteisiin käytetyt rahat tultaisiin käyttämään perinteiseen tupakkaan San Franciscon sisällä. KUVA: PEXELS

Yli 20 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että mahdolliset rajoitukset sähkötupakkalaitteiden muokattavuutta koskien tarkoittaisivat todennäköisesti sitä, että he käyttäisivät jatkossa vähemmän sähkötupakkaa ja polttaisivat enemmän perinteistä tupakkaa.

17 prosenttia vastaajista ilmoitti, että mikäli sähkötupakan makuainekiellolla rajoitettaisiin nikotiininesteiden makuja pelkästään tupakan makuun ja mentoliin, makuainekielto vähentäisi vastaajien sähkötupakan käyttöä ja lisäisi perinteisen tupakan polttamista.

Toisin sanoen kyselyn tulokset kertovat siitä, miten sähkötupakkaa ja nikotiininesteitä koskevat makuainekiellot, nikotiinipitoisuuden rajoittaminen ja muut rajoitukset voivat lisätä perinteisen tupakan houkuttelevuutta ja käyttöä, mikä on vastoin rajoituksia lisäävien lakimuutoksien perimmäisiä tarkoituksia.

Miksi sähkötupakkarajoitukset saavat sähkötupakan käyttäjät siirtymään takaisin perinteiseen tupakkaan?

Yllä mainittujen arvioiden, tutkimuksen ja San Franciscossa tapahtuneen kehityksen perusteella voidaan todeta, että sähkötupakkarajoitukset voivat mahdollisesti ajaa sähkötupakan käyttäjiä takaisin perinteisen tupakan pariin. Mitkä tekijät ovat tämän kehityssuunnan takana? Jotta kysymykseen voidaan vastata, on ymmärrettävä sähkötupakan käytön perimmäisiä syitä.

Monet sähkötupakan käyttäjistä ovat entisiä tupakoitsijoita, jotka haluavat päästä eroon tupakasta sähkötupakan avulla. Sähkötupakka houkuttelee tupakoitsijoita vaihtamaan perinteisestä tupakasta sähkötupakkaan sen muokkausmahdollisuuksien takia.

Nikotiinipitoisuus ja makuvaihtoehdot ovat esimerkkejä sähkötupakan tarjoamista mahdollisuuksista muokata sähkötupakkatuotetta ja käyttökokemusta oman maun perusteella. Sähkötupakkaan on saatavilla nikotiininesteitä, joiden nikotiinipitoisuus ja maku (maissa, joissa makuainekielto ei ole voimassa) ovat käyttäjän päätettävissä. Sähkötupakalla on mahdollista höyryttää myös täysin nikotiinitonta nikotiininestettä. Myös erityyppiset sähkötupakkalaitteet tarjoavat runsaasti erilaisia vaihtoehtoja käyttäjälleen.

Sähkötupakan ja nikotiininesteiden käyttäjä ei ole sidottu valmistajien tarjoamiin kapeisiin mahdollisuuksiin, vaan sähkötupakan käyttökokemusta on mahdollista säätää omiin tarkoitusperiin sopiviksi.

On otettava myös huomioon se, että sähkötupakan verrattain pienemmät terveysriskit voivat toimia motivaatiotekijänä sellaisten tupakoitsijoiden keskuudessa, jotka haluavat päästä eroon tupakasta.

Rajoittavat lakimuutokset vähentävät sähkötupakan houkuttelevuutta, mikä voidaan luonnollisesti nähdä positiivisena asiana, koska rajoituksilla pyritään ehkäisemään nuorten sähkötupakkakokeiluja. Toisaalta sähkötupakkaa ja nikotiininesteitä rajoittavat lakimuutokset, kuten makuainekielto ja nikotiinipitoisuuden rajoitukset, voivat kuitenkin kasvattaa perinteisen tupakan suosiota.

Kuten San Franciscon tapaus osoittaa, sähkötupakan makuainekiellolla ja muilla sähkötupakkarajoituksilla voi pahimmillaan olla perinteisen tupakoinnin suosiota kasvattava vaikutus.

Voiko Suomen sähkötupakan makuainekielto johtaa samaan lopputulokseen?

Suomessa nikotiinipitoisten sähkötupakan ja nikotiininesteiden myynti sallittiin vuonna 2016 voimaan tulleella uudella tupakkalailla. Tupakkalaki pitää sisällään myös sähkötupakan makuainekiellon, mikä tarkoittaa sitä, että Suomessa saa myydä ainoastaan maustamatonta tai tupakan makuista nikotiininestettä.

Tupakkalakiin sisällytettyä makuainekieltoa perusteltiin siten, että makuainekiellolla pyritään edistämään suomalaisen nuorison savuttomuutta, koska erilaisten makuvaihtoehtojen oletetaan houkuttelevan nuoria sähkötupakan käyttäjiksi.

Sähkötupakan makuainekiellosta huolimatta suomalaisten nuorten sähkötupakkakokeilut ovat lisääntyneet. Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksen mukaan nikotiininestemakujen laaja kirjo ei ole merkittävä tekijä nuorten sähkötupakkakokeilujen taustalla. Tärkeimmät syyt suomalaisten nuorten sähkötupakkakokeilujen taustalla ovat makuaineiden sijaan nuorten halu kokeilla jotain uutta sekä kavereiden sähkötupakan käyttö.

Jos Suomessa ei olisi voimassa nikotiininesteiden makuainekieltoa, sähkötupakan käyttäjien ei myöskään tarvitsisi sekaantua epämääräisiin makutiivisteisiin, koska silloin myynnissä olisi tarkasti testattuja ja sähkötupakkakäyttöön tarkoitettuja makutiivisteitä.

Tästäkään näkökulmasta katsottuna nikotiininesteiden makuainekielto ei ole täysin onnistunut.

Hyvät tarkoitusperät voivat silti tuottaa epätoivottuja vaikutuksia

Vaikka sähkötupakan makuainekieltojen ja muiden sähkötupakkaa koskevien rajoituksien taustalla on pohjimmiltaan hyvät tarkoitusperät, voivat hyvää tarkoittavat poliittiset päätökset tuottaa epätoivottuja vaikutuksia. Nikotiininesteitä koskevan makuainekiellon ei toivota tai odoteta lisäävän perinteisen tupakoinnin suosiota, mutta se on todellisuudessa hyvinkin mahdollista.

Makuainekieltoja ja muita vastaavia rajoituksia suunniteltaessa olisikin päättäjien ja terveysviranomaisten tärkeää ajatella sähkötupakan rajoituksista aiheutuvia mahdollisia haittavaikutuksia.

Jaa artikkeli

Tutustu myös näihin

Liity sähköpostilistalle

Tuotamme aktiivisesti katsauksia Suomen sähkösavukemarkkinasta ja globaaleista ilmiöistä. Liity postituslistallemme ja saat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.

Katso myyntipisteet

Jälleenmyyjät

Tuotteemme löytyvät jo yli 700 kioskista, kaupasta ja huoltoasemalta ympäri Suomea. Etsi täältä lähin jälleenmyyjäsi.